Những kênh đầu tư an toàn nào bạn có thể bỏ vốn?

Để tiền chết hay chỉ sinh thêm bằng đúng khoảng biến động của thị trường chưa bao giờ là một cách đầu tư thông minh. Tuy nhiên, lựa chọn kênh đầu tư nào để vừa đảm bảo độ an toàn, vừa có thể sinh lời hiệu quả cũng không phải là một việc dễ dàng.

Xem thêm