GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

THÔNG TIN DỊCH VỤ
PASSION INVESTMENT

  • Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán theo chiến lược đầu tư giá trị, tư duy đầu tư cởi mở và linh hoạt, sử dụng sức mạnh của lãi kép để mang lại tối đa lợi nhuận cho nhà đầu tư, Passion Investment đã và đang cung cấp đa dạng các gói đầu tư phù hợp đến với khách hàng cá nhân và tổ chức.
  • Hiện tại, Passion Investment cung cấp sản phẩm Hợp tác Kinh doanh với mức vốn tối thiểu từ 300 triệu đồng dành cho phần lớn các khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, các khách hàng cá nhân có số vốn lớn và các khách hàng tổ chức có thể hợp tác với Passion Investment thông qua sản phẩm Quản lý Tài khoản riêng từ 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Passion Investment có sản phẩm dành riêng cho khách hàng ưu tiên đã tin tưởng tham gia hợp tác nhiều năm tại Công ty. Trong thời gian hợp tác, hiệu quả đầu tư sẽ được Passion Investment báo cáo định kỳ hàng tuần đến các nhà đầu tư.
  • Mục tiêu của Công ty là liên tục học hỏi và phát triển năng lực đầu tư để duy trì kết quả vượt trội so với thị trường, tập trung ưu tiên hiệu quả đầu tư vốn hơn phát triển quy mô.

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
2016 – 2021

Tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm cho giai đoạn 6 năm từ năm 2016 đến hết năm 2021 của sản phẩm Hợp tác Kinh doanh đạt mức tỷ suất bình quân 52.92%/năm.

  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2016: 95.38%
  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2017: 50.45%
  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2018: – 16.23%
  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2019: 36.49%
  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2020: 88.53%
  • Tỷ suất lợi nhuận năm 2021: 101.81%

(Số liệu năm 2016-2021 đã được kiểm toán bởi Grant Thornton và Deloitte)