[Video] Lý thuyết mua cao bán cao hơn được hiểu như thế nào?

Có nhiều lý thuyết kỹ thuật về đầu tư. Vậy lý thuyết mua cao bán cao hơn đứng dưới góc độ nhà đầu tư cơ bản được hiểu như thế nào?

Nguồn: Chương trình Khớp lệnh ngày 28/03/2022

Rate this post